"ค่าประโยชน์โตนดนาข้าว"

ต้นโตนดเด่นสูงล้ำด้วยธรรมชาติ
ถึงรากเล็กแกร่งพลังได้ยั่งยืน
มีรากฝอยก็แสนมากไร้รากแก้ว
เล็กแต่แข็งแกร่งและเหนียวต้านเกลียวลม

เหมือนพลังจิตนาการงานวาดเขียน
ให้ก่อเกิดช่วยเชิดชูคู่แผ่นดิน
ลำต้นแกร่งไร้แกนเหนียวแน่นรอบ
คล้ายชนเผ่าร่วมเร่งรัดพัฒนา

ว่าเรื่องข้าวที่ชาวชนคนในโลก
เหลืองอร่ามงามเชิดช่วงคือรวงทอง
เรื่องต้นข้าวยังขึ้นได้ใต้ตาลโตนด
หยุดพักเหนื่อยเย็นสบายใต้ตาลต้น

มองรวงข้าวสวยพร้อมน้อมเรียบร้อย
เป็นพันธุ์พืชราบเรียบดีมีวินัย
คล้ายพวกเราเหล่าศิลปินสร้างชิ้นงาน
รับบริโภคสร้างโลกสวยต่างช่วยกัน

ยืนผงาดเหนียวแน่นบนแผ่นผืน
ยึดกับพื้นได้ทนทานต้านแรงลม
เมื่อเปรียบแล้วเหมือนพลังที่สั่งสม
รากกลมกลมหนาแน่นยึดแผ่นดิน

บำเพ็ญเพียรสืบสายเป็นลายศิลป์
เสริมสร้างศิลป์หลายส่วนสัดวัฒนา
เหมือนกับกรอบที่ปกปักคอยรักษา
มองเห็นค่าที่สูงแสนแผ่นดินทอง

บริโภคหุงกินสิ้นทั้งผอง
ดูเรืองรองเก็บเกี่ยวขายได้เลี้ยงตน
ไม่มีโทษขึ้นงามดีที่ให้ผล
วิถีชนนากับตาลเบิกบานใจ

ปลายรวงห้อยลมพัดแรงแกว่งไสว
ทางทิศใดรวงข้าวงามน้อมตามกัน
ใช้อารมณ์ผสมผสานงานสร้างสรรค์
ความมุ่งมั่นจึงให้ศิลป์จินตนาการ

สวัสดิ์ ยางทอง ผู้ประพันธ์
Work