ครงการศิลปะร่วมสมัยบนซองจดหมายนี้ เริ่มมีขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จากการร่วมมือร่วมใจกันของศิลปินจำนวน 25 ท่าน จากประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และจากสหรัฐอเมริกา จุดมุ่งหมายหนึ่งของโครงการนี้คือ การใช้ภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ที่ห่างไกลกันของศิลปิน มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและมิติของงานศิลปะร่วมสมัย ด้วยการนำเอาการสื่อสารไปรษณีย์แบบดั้งเดิมผนวกกับการสื่อสารสมัยใหม่ ในการใช้แอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นสื่อประกอบในการดำเนินการเพื่อสร้างผลงานของศิลปินในโครงการ


This Air-Mail Comtemporary Art Project was originally conceived in September 2015 by a group of 25 international artists from Thailand, Switzerland, France and United States of America. The Objective of this project was to compose creativities of art dimensions, in which the geographical of internet phone application were Cleverly brought up for correspondence uses among the artists in a complementary approach

Work