ศิลปกรรม ความสัมพันธ์ไทย - จีน "เชียงราย - เฉิงตู"

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ Siwei Art Museum ได้เรียนเชิญศิลปินไทย ๓ ท่าน ได้แก่ นายสมลักษณ์ ปันติบุญ นายสมพงษ์ สารทรัพย์ และนายเสงี่ยม ยารังษี นำผลงานศิลปะไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ

Thailand & Beauty : Travel to the Art of Thailand " เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ทางวัฒนธรรม ที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิต ประเพณี การคิดจินตนาการ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาทางเส้นสาย ลวดลาย เทคนิควิธีการทางศิลปกรรม ทั้งยังได้แนะนำสถานที่สร้างสรรค์ในที่ต่างๆ และสถานที่อยู่อาศัยของศิลปิน ในครั้งนั้นได้จัดให้มีการเสวนา มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแนวความคิด สาธิตวิธีการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และเดินทางไปสร้างสรรค์ศิลปกรรมยังที่ต่างๆ ในประเทศจีน โดนศิลปินจีนให้การดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และในช่วงใกล้เคียงกันได้ร่วมเผยแพร่ประเทศไทยในงานสัปดาห์เทศกาลไทย วันที่ ๑๒-๑๘ พฤจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ผลสำเร็จจากงานครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อประชาชนไทย-จีน และการแลกเปลี่ยนโครงการศิลปกรรมตามมา อย่างต่อเนื่อง

Artist

Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู

สมลักษณ์ ปันติบุญ

Somluk Pantiboon

Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู

สมพงษ์ สารทรัพย์

Sompong Sarasap

Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู

เสงี่ยม ยารังษี

Sa-ngiam Yarangsee
see more his works at www.rama9art.org/sa-ngiam

Work

EXHIBITION

Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู
Thailand - China Relations Chiangrai-Chengdu | ความสัมพันธ์ไทย-จีน เชียงราย-เฉิงตู